Etterutdanning yrkessjåfør

Når må du ha etterutdanning som yrkessjåfør?

Se her for informasjon.

Etterutdanningen-1_edited-2 

Romerike Buss- og Trailerskole AS

Dyrskuevn. 18, Ullensaker Næringspark Pb. 41, 2040 KLØFTA Tlf.: 63 94 35 80 Faxnr.: 63 98 03 85 mail: post@rbt.as
web: www.rbt.as 

 

Forskriften:

FOR 2008-04-16 nr 362: Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 16. april 2008 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 24 og § 29, jf. delegeringsvedtak 7. februar 2008 nr. 111.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 36a (direktiv 2003/59/EF).

Endringer: Endret siste gang 1. september 2013.

§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder for fører som vil erverve eller fornye retten til mot

vederlag å utføre person- eller godstransport med kjøretøy i førerkortklassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE på veg åpen for alminnelig trafikk.
Forskriften omhandler krav til grunn- og etterutdanning, prøver, gebyr, bevis, samt vilkår for godkjenning og drift av lære- og prøvesteder, herunder krav til personell. Krav i denne forskriften kommer i tillegg til krav om førerett etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.

Se:
- www.vegvesen.no - yrkessjåfør
- www.lovdata.no

RBT A/S ble godkjent lærested for etterutdanningen som en av de første i landet den 30.09.2010 

Den obligatoriske opplæringen er på 35 timer fordelt på fem dager og seks moduler. Det kjøres tre ulike basiskurs hvor hvert av kursene er delt opp i ulike fagområder:

 • -  Et kurs for godstransport

 • -  Et kurs for persontransport

 • -  Et kurs hvor både gods– og persontransport er kombinert

 • -  Dersom det innehas kompetanse på enten gods eller persontransport kan det bygges på med 7 timer for å oppnå henholdsvis G4/G5 eller P4/P5 i tillegg.

Modul 1: Vegtransporten og samfunnet
Modul 2: Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  
Modul 3: Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy
Modul G4/P4: Gods - og persontransportens vilkår
Modul G5/P5: Gods - og persontransport i praksis
Modul 6: Sikker atferd på vegen 

Moduler og timefordeling

Lærestedet kan utarbeide undervisningsplaner på grunnlag av modulene og de timerammene som framkommer i tabell 1. Lærestedet har anledning til å kombinere de ulike modulene i vilkårlig rekkefølge, likevel skal samlet undervisningstid være minst 7 sammenhengende klokketimer pr. dag. Hvordan dette er planlagt skal framkomme av undervisnings- og timeplanen. 

Screen Shot 2017-08-01 at 12.38.29
En yrkessjåfør som skal gjennomføre sin etterutdanning kan ta en dag av gangen tilpasset det transportområdet han selv ønsker å perfeksjonere seg i, etterutdanningen kan tas innenfor det siste året før utløpet av førerkortet (eller den dato det kreves etterutdanning fra)

 • -  Etterutdanningen må tas innenfor en tidsramme på 6 måneder fra første time modul 1 til kurset er helt gjennomført.
 • -  RBT vil søke å dekke de ulike transportfagene innenfor en satt ramme på 6 måneder.
 • -  Ved å oppgi når kravet til din etterutdanning er satt og hvilket transportområde du ønsker å perfeksjonere deg i, vil vi kunne legge opp en plan på hvordan du bør kjøre ditt etterutdanningsløp.
 • -  Det er obligatorisk fremmøte til disse fem dagene og kurset vil bli gjennomført ved vårt anlegg på Kløfta
 • -  Det er ingen teoriprøve knyttet til kurset, kun krav om deltakelse på kurset.

Under aktuelle emner i etterutdanningen kan nevnes:

 • -  Kjøre og hviletid / arbeidstidsbestemmelser
 • -  Opptreden ved ulykker og førstehjelp
 • -  Ergonomi, kosthold, kriminalitet og smugling
 • -  Service og kundebehandling
 • -  Kjøreteknikk med ny motorteknologi og girsystemer
 • -  Sikring av last
 • -  Økonomisk og optimal kjøremåte
Modul 6 – kjøring kan tas på følgende måte:
 • -  bruk av egne biler
 • -  leie bil av RBT
Prisen vil da avhenge av hvilke løsning som velges.


RBT kan tilby ovenfor bedriften en totalløsning som inneholder:

 • -  oversikt over utløpsdato førerkort
 • -  innkalling til kurs i samarbeid med bedriften
 • -  gjennomføring av kurs etter bedriftens ønsker og behov 

Etterutdanningstabell: 

Screen Shot 2017-08-01 at 13.06.22

Etterutdanningen-7_edited-1

Kontakt oss